آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

آیا بازخورد (فیدبک) باعث افزایش یادگیری می شود؟ (۱)

آیا بازخورد (فیدبک) باعث افزایش یادگیری می شود؟ (۱)

در باب اثرات فیدبک های آموزشی چه می دانید؟ آیا فکر می کنید فیدبک در بیشتر مواقع مفید است ؟ اصلا تا چه اندازه در روش آموزش و افزایش آن کمک می کند؟ بسیاری از شاغلین زمینه یادگیری در باب اثرات فیدبک های آموزشی کمی گیج هستند، بازخورد” با اینکه ممکن است به نظر ساده بیاید، مسئله بسیار پیچیده است. پیشتر در باب اثرات آن بخوانید  …

بسیاری از شاغلین زمینه یادگیری در باب اثرات فیدبک های آموزشی کمی گیج هستند، از این جهت فکر کردم امکان دارد بررسی این مسئله مفید باشد. “بازخورد” با اینکه ممکن است به نظر ساده بیاید، مسئله بسیار پیچیده است. از این جهت اجازه دهید با یک پرسش بنیادی شروع کنیم: آیا بازخورد به افزایش یادگیری کمک می کند؟ امکان دارد فکر کنید خوب جواب این پرسش روشن است! با اینحال در حقیقت، جواب از دید بسیاری از شاغلین زمینه یادگیری (مدرسین و پیشرفت دهندگان / leaders and Builders (L &D D))  چندان هم واضح نیست.

برای درک بازخورد، اجازه دهید تعریف کنیم که بازخورد چیست؟ و چه باید باشد؟ بازخوردی که من در باب آن صحبت می  کنم، شامل هر نوع فیدبکی است چه جواب های کلامی به سوالات شما و چه آنهایی که در فرمت های آموزشی رسمی مانند پرسشنامه و یا فعالیت های کلاسی عرضه می شوند. در جدول پایین، نمونه هایی از پرسش ها و فعالیت هایی که در آن ها ما به طرز معمول به ارائه بازخورد دریاقت می کنیم نمایش داده شده است.

 

جدول: سوالات عمومی و فعالیت هایی که در آن ها امکان دارد بازخورد دریافت کنید

هدف اصلی از بازخورد کاهش شکاف بین دانش و عملکرد حال حاضر با عملکرد و دانش مورد انتظار است، بعد از بررسی مقالات متعدد در باب بررسی ها آموزشی، دکتر کولهاوی زنجیره ای را عرضه کرد که بازخورد ساده را مشابه سازی می کند، آنچه که در شکل پایین مشاهده می کنید این زنجیره را نشان می دهد، هر چقدر که بیشتر به راست حرکت کنید میزان پیچیدگی گسترش می یابد. 

 

شکل: زنجیره پیچیدگی فیدبک

 

روش آموزش علی الخصوص وقتی که شما معلومات ویژه ای را در مسیر آموزشی فراموش کرده باشید، یا استراتژی را که لازم فراگیران است به کار نبرده باشید، یا بخشی از آنچه در دست مخاطبان خود قرار داده اید سخت باشد و یا سوء تفاهمی در باب نوشته ای پیش آمده باشد، کمک کننده است با اینحال بازخورد زمانیکه موضوعی درست درک نشده باشد هیچ کمکی نمی کند!

مدرسین و پیشرفت دهندگان / leaders and Builders (L & D) عمدتا فرض را بر این می گذارند که بازخورد به روش یادگیری کمک می کند. اگر چنین نبود، آنها از سیستم هایی که از ما بازخورد می خواستند استفاده نمی کردند. با اینحال آیا به واقع بازخورد در روش یادگیری تاثیر دارد؟ قبل از بحث در خصوص بررسی ها انجام شده درباره این مثال و نتایج آنها صحبت کنیم سوالی مطرح می کنیم و شما جواب صحیح را حدس بزنید. سپس به بررسی و بحث در باب آنچه که پژوهش ها نشان می دهد و پیامدهای آن می پردازیم.

 

 

پرسش: آیا فیدبک های آموزشی ( جواب به پرسش های آموزشی و فعالیت ها) در افزایش یادگیری نقش دارند؟ جواب صحیح را انتخاب کنید.

A) ما نمی دانیم که بازخورد روش یادگیری را افزایش می بخشد یا نه

B) بازخورد روش یادگیری را افزایش می بخشد بدین جهت از آن استفاده می شود

C) فیدبک می تواند روش یادگیری را افزایش بخشد، با اینحال نه در بیشتر مواقع

 

آیا بازخورد به روش آموزش کمک می کند؟

بررسی ها نمایش داده است که بازخورد به روش آموزش در بسیاری از موارد کمک کرده است، علی الخصوص وقتی که شما معلومات ویژه ای را در مسیر آموزشی فراموش کرده باشید، یا استراتژی را که لازم فراگیران است به کار نبرده باشید، یا بخشی از آنچه در دست مخاطبان خود قرار داده اید سخت باشد و یا تفسیر معیوبی عرضه شده باشد (سوء تفاهمی در باب نوشته ای پیش آمده باشد) موارد مطرح شده مطالب مطرح شده هتی و تیمپرلی است که بعد از بررسی های مختلف در مقاله بررسی ها خود به اسم “قدرت بازخوردها.” به نگارش درآورده اند، پژوهش های آنها نمایش داده است که بازخورد وقتی که موضوعی درست درک نشده باشد هیچ کمکی نمی کند! عدم شناخت نشان می دهد که آموزش نتوانسته اهداف خود را بخوبی مرتفع کند یا یا حداقل یکی از مشکلات پایین بوجود آمده:  ۱) آموزش، سطح دانش قبلی کمپانی کنندگان را به روش صحیح تخمین زده نکرده است. ۲) انتقال آموزش به مخاطبان سخت ساز بوده است. three) محتوا، کارهای عملی، و یا عنصر های ارزیابی سخت ساز بوده است پیشتر به شرح تفسیری موارد فوق می پردازیم.


منابع:

• www.elearningindustry.com

• Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The ability of suggestions. Assessment of Academic Analysis, 77, 81- 112.

• https://www.td.org

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی