آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری

از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری

نگاه یادگیری در هر لحظه و هر مکان، با پیشرفت تکنولوژی های بی سیم و یادگیری سیار تا حد فراوانی به حقیقت پیوسته است.

یادگیری سیار تحت نام مدلی از یادگیری الکترونیکی اشاره به کسب دانش، نگرش و مهارت با سود گیری از تکنولوژی های سیار دارد. هدف این مقاله بررسی رویکردها و نظریه های یادگیری سیار می باشد.

در ابتدای مقاله، تعریف یادگیری سیار، مکان آن در نظام یادگیری از راه دور و مهلت ها و مساله های حاصل از این یادگیری مورد بررسی قرار گرفته اند. پیشتر رویکردهای یادگیری سیار شامل تکنولوژی، تحرک، فردگرایی، یادگیری هم لحظه و یادگیری الکترونیکی به همراه نظریه های یادگیری سیار شامل رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازاگرایی، نظریه فعالیت، یادگیری موضوع محور، مشارکتی، گفتمانی، مادام العمر و غیره مورد بررسی قرار گرفته و بالاخره چشم اندازهای آتی یادگیری سیار مطرح می شود.

اثربخشی یادگیری سیار نیازمند توجه به رویکردها و نظریه های یادگیری سیار می باشد از آنجاییکه با به کارگیری هوشمندانه رویکردها و نظریه های یادگیری، می توان به را هحل هایی برای یادگیری دست یافت که نیازهای قرن بیست و یکم را برآورده می سازد.

 

مقدمه

در در طول چند سال واپسین، پیشرفت های زیادی درفناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بوجود آمده است. با گسترش بهره برداری از تکنولوژی های مدرن ارتباطی، واژه های تازه ای چون یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار متولد شد.

یادگیری الکترونیکی، سود گیری از تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مانند شبکه جهانی وب ونظام های چندرسانه ای و فرارسان های برای افزایش کیفیت یادگیری از روش تسهیل دسترسی به منابع و خدمات آموزشی و ممکن کردن ساز وکارهایی چون تعامل و هم کاری از راه دور است.

 توانایی یادگیری در هر لحظه و هر مکان که از خصوصیات یادگیری الکترونیکی است، با پیشرفت تکنولوژی بی سیم و یادگیری سیار (در حال حرکت)  به حقیقت پیوسته است.

 یادگیری سیار در حقیقت مدلی از یادگیری الکترونیکی است که از روش تکنولوژی های سیاری چون ،PDA (Private Digital Assistant) ، موبایل های صوتی، کتب الکترونیکی و غیره صورت می گیرد. Participant اثربخشی یادگیری سیار نیازمند توجه به رویکردها و نظریه های یادگیری سیار می باشد.

 سود گیری از این رویکردها و نظریه ها به فعالیت های یادگیری در روش یادگیری سیار جهت داده و به تربیت نیروی انسانی متناسب با عصر دانش و معلومات خواهد انجامید.

تعریف یادگیری سیار

در قبلی یادگیری سیار اغلب به کاربری تکنولوژی های سیار محدود بوده، با اینحال امروزه ملاک تفکر در این عرصه تحرک یادگیرندگان است.

بر این باور است که یادگیری سیار قابلی تهای Kooleیادگیرندگان برای برقراری تماس و دستیابی به معلومات را از روش وسایل سیار و بی سیم گسترش داده و افزایش می بخشد.

پرطرفدار ترین وسیله و تکنولوژی سیار برای یادگیری، موبایل است. ممکن است اصلی ترین دلیل این شهرت، توانایی های متعدد این وسیله باشد چرا که تلفن های همراه حاوی توانایی هایی چون ژس برداری، خدمات پیغام کوتاه، خدمات ،Bluetooth ، فیل مبرداری، مکان یابی پیغام چند رسان های، موارد مختلف نرم افزارهای آموزشی، اینترنتی،کتب الکترونیکی و غیره می باشند.

نهایتا بدین شکل مطرح شده است که این تعریف کامل ترین تعریف برای یادگیری سیار باشد: یادگیری سیار، کسب هر نوع دانش، نگرش و مهارت با سود گیری از تکنولوژی های سیار در هر لحظه و مکان است که دلیل تغییر در رفتار خواهد شد.

 

 

 

 

 

مکان یادگیری سیار در نظام آموزش از دور

در در طول چند سال واپسین، پیشرفت های زیادی در تکنولوژی معلومات و ارتباطات بوجود آمده است. با گسترش بهره برداری از تکنولوژی های مدرن ارتباطی، واژه های تازه ای به اسم یادگیری از دور یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار ،)Distance Studying(متولد شد. در این بخش مقاله ابتدا این سه نظام را تعریف خواهیم کرد و سپس تماس آنها را با بهره برداری از تصویر ۱ نشان خواهیم داد.

یادگیری از دور فرایندی است که در محیط آموزش از دور به طرق متفاوتی در جهت هدایت یادگیرنده صورت می گیرد .

یادگیری الکترونیکی زیرمجموعه یادگیری از دور است. در حقیقت یادگیری الکترونیکی سود گیری از تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مانند شبکه جهانی وب و نظا مهای چند رسان های و فرارسانه ای برای افزایش کیفیت یادگیری از روش تسهیل دسترسی به منابع و خدمات آموزشی و ممکن کردن ساز وکارهایی چون تعامل و هم کاری از راه دور است.

نگاه یادگیری در هر لحظه و مکانی که از خصوصیات یادگیری الکترونیکی می باشد، با پیشرفت تکنولوژی بی سیم و یادگیری سیار تا حد فراوانی به حقیقت پیوسته است.

یادگیری سیار را اینگونه تعریف می کند: تکنولوژی های Brown سیار می تواند یادگیری را به طرز موثرتر از زمانی شکل دهد که ما از محیط های یادگیری الکترونیکی استفاده می کنیم . ایشان شکل پایین را برای نشان دادن مکان یادگیری سیار در زمینه یادگیری از دور ویادگیری الکترونیکی توصیه می کند.

مهلت ها و مساله های یادگیری سیار

الف) مهلت های یادگیری سیار

یادگیرنده در باب اینکه چه چیزی یاد بگیرد، به چه نحو و در چه مکان و زمانی یاد بگیرد، آزاد است منجر به تحقق تعلیم و تربیت همگانی و عمومی می شود
بر یادگیری مشارکتی، خلاق و بنا شده بر دانایی تأکید دارد
به دلیل عدم نیاز به قابلیت ها فیزیکی و کلاس های درس، به کاهش هزینه های زیرساختی خواهد انجامید امکان یادگیری در موزه ها، گالری ها و محیط های باز خارج از شهر را ممکن می کند ۲منجر به بسط ارتباطات و تعاملات مردم با یکدیگر می شود

ب) مساله های یادگیری سیار

۱. مساله های مرتبط به تکنولوژی

. طول عمر ناکافی باتر یها و توانایی محاسبات ضعیف پهنای باند محدود. و کلیدهای )Display(  ۲اندازه کوچک نمایشگر تکنولوژی های مورد بهره برداری آن ۲استفاده از مواد آموزشی دوره های یادگیری الکترونیکی برای دوره های یادگیری سیار با استناد به خصوصیت های دارای اختلاف دو دوره.

بهره برداری از استانداردهای دارای اختلاف، صفحات نمایش در انداز ههای مختلف و سیستم های اجرایی گوناگون محدودیت در کاربری نرم افزارها و محتوا و مساله های مرتبط به یادگیری نحوه بهره برداری از تولیدات سیار

۲. مساله های آموزشی و اجتماعی

عدم پشتیبانی از روش یادگیری در محیط های مختلف یادگیری عدم وجود نظریه خوب یادگیری برای یادگیری سیار
اختلاف های مفهومی بین یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار و مشتبه شدن این دو با یکدیگر.
عدم امنیت معلومات شخصی و خصوصی.

رویکردهای یادگیری سیار

همچنانکه در قسمت تعریف یادگیری سیار گفته شد، یادگیری سیار به وسیله مردم مختلف به شیوه های متفاوتی تعریف شده است.

رویکر دهای ابتدایی یادگیری، متمرکز بر تکنولوژی می باشند. یادگیری سیار تحت نام انتقال آموزش از روش ابزارهای سیار مانند تلفنdigital audio( پلیرهای صوتی دیجیتالی ،PDA ، همراه ضبط ،)digital cameras( دوربین های دیجیتالی ،)gamers و غیره تعریف می شود. برای نمونه )voice recorders( صوت ها سود گیری از آن را این گونه تعریف می کند [ MoLoNETفناوری های دستی ساده با شبکه های بی سیم و موبایل برای نگاه دیگر یادگیری .»

تسهیل، پشتیبانی و افزایش تدریس و یادگیری توصیه Keagen . است (mobility)سیار، متمرکز بر تحرک می کند که یادگیری سیار باید منحصر به یادگیری با وسایل کوچک سیار باشد به نظر ایشان وسایل سیار در هر جایی قابل حمل هستند. عده ای دانش پژوهان یادگیری سیار را ب هعنوان بخشی از یادگیری یادگیری سیار را تحت نام Kadirire . الکترونیکی شناسایی می کنند.

شکلی از یادگیری الکترونیکی تعریف می کند که می تواند در هر لحظه PDA ، و مکانی با کمک یک وسیله ارتباطی سیار مانند موبایل یا هر وسیله سیار کوچکی انجام گیرد . امروزه رویکردهای تازه یادگیری، یادگیری سیار را دگرگون ساخته است. از رویکردهای تازه یادگیری سیار، نگاه یادگیرنده محور است. یادگیری سیار در این نگاه هر نوع یادگیری است که در یک موقعیت سیار و متغیر صورت می گیرد یا مهلت های یادگیری از روش تکنولوژی های سیار را می دهد. نگاه دیگر بر محوریت فردگرایی و اصول استقلال فردی است.

مطابق با این نگاه، یادگیری سیار تحت نام هر نوع فعالیتی تعریف می شود که قابلیت ها انفرادی را جهت تولید، توزیع، تعامل یا ایجاد معلومات به دلیل یک وسیله سیار دیجیتالی ممکن می کند. عده ای دانش پژوهان نیز یادگیری سیار را به یادگیری هم لحظه ارتباط می دهند.

نظریه های یادگیری سیار

نظریه های حال حاضر یادگیری سیار شامل رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازاگرایی، یادگیری موقعیتی، موضوع محور، مشارکتی، گفتمانی، مادا مالعمر، غیررسمی، نظریه فعالیت، تماس گرایی، فرهنگی و اجتماعی و غیره می باشد.

نویسنده: راضیه برزگر، حسین دهقان زاده، اصغر مقدم زاده

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

بخش آموزش الکترونیکی آن رد – نتظیم: نیلوفر یاقوتی