آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

فیلتر کردن معلومات در عصر وب ۲.zero

 

ترجمه و تألیف: حمید وثیق زاده انصاری
منبع: راسخون

 

امروزه معلومات در جامعه ی ما پیرامون ی هر موضوعی به طرز آزادانه در اختیار رس قرار دارند و بسیاری از این داده ها را میتوان به سادگی بد تعبیر کرد و از آنها سوء استفاده نمود. گام بزرگ بعدی در عصر دیجیتال تصمیم گیری بر سر این مسئله است که به چه نحو باید به گونه ای مسئولانه از این معلومات سود جست.
توماس فریدمن در عنوان اثر واپسین خود که سه بار پرفروشترین قرار گرفته است این نقطه نظر را مطرح نموده است که جهان مسطح است و در یک جهان جهانی سازی شده همه کس و همه چیز رو به نزدیکی بیشتر و صمیمیت بیشتر خواهند داشت. این کار دو اثر را در در مقابل دارد. در ابتدا این که به نظر میرسدً ما درمقایسه با همه ی مردم نزدیکتر هستیم. مردم اندکی، در صورتی که اصلاً فردی باشد، در این دنیا وجود دارند که رابطه با آنها به چیزی بیش از تنها یک کلیک ساده و یا شماره گیری نیاز داشته باشد. با وجود این از قضا، ما نیز در فاصلهای یکسان با همان دسته مردم قرار داریم.

با افزایش و پیش رفت تکنولوژی که در جهت مبدل شدن به یک جهان مسطح الزامی شمرده میگردد، ما افزایش فرد گرایی را هم در پی خواهیم داشت، حالتی که مردم بسیاری را به سوی تیدیل شدن به موجوداتی گوشه نشین سوق داده است، امری که اگر اینطور نباشد و وقتی که آنها قادر نباشند تنها به صرف راحتی فشار دادن کلیدهای کی بورد خود همه چیز را به انجام رسانند، چنین نخواهد شد. همه چیز در جهان وب ۲.zero در هم پیچیده است و این امکان را به مردم میدهد که به جست و جوی مطالبی در باب تمامی موضوعات موجود بپردازند و یا این که از خانه ی خود اطلاعاتی را پیرامون ی همان موضوعات اضافه نمایند.
مدت لحظه بسیار فراوانی است که به دلیل میزانی که شبکه جهانی وب میتواند سودمند باشد، کتاب خانه ها از زندگی فرهنگی مردم محو گردیدهاند. متعاقباً دانشگاه ها ادعا خواهند نمود که همین قوانینی که جهان را به سوی یک عصر دیجیتال فزاینده به پیش می‌رانند، از ارزش معلومات خواهند کاست و نقش تحصیلات را برای مدیران وب کاهش خواهند داد. در این مواقع، در صورتی که شما نگاهی به نتایج منظر مسطح سازی بیاندازید، چیزهای اندکی خواهند بود که پای دار باقی ماندهاند – در صورتی که هر کس از شایستگی این امر دارا باشد که تصمیمهایی آکادمیک و حرفهای را در باب زندگی خودشان بگیرند، تعداد این چیزها بسیار اندک خواهند بود. حتی آن تعداد اندکی که شایسته ی انجام این کار هستند هم دچار اشتباه میگردند.

تأثیر WebMD

به همان وضوحی که این امکان دارد این گونه به نظر آید، خود تشخیصی بر روی شبکه جهانی وب نمونهای بارز از این گزینه است که به چه نحو دست رسی آزاد به معلومات به جای کمک کردن به عده ای از عرصه ها آنها را متضرر ساخته است. همزمان با اینکه WebMD تبلیغاتی را پیرامون ی ماهیت کلی تارنما خود و بدین شکل توانایی حامیان آن در جهت تشخیص خودشان در ظرف چند ثانیه و بی آن که توجه ی را معطوف ملاقات با یک دکتر کنند به اجرا در میآورد، با اینحال هم اینک هم بیش از هزاران نفر دیگر وارد این سایت گردیدهاند و خود را متقاعد ساختهاند که همگی آنها از علائم یک بیماری نادر خونی رنج می‌برند که ضروری است در طول ۲۴ ساعت آتی مورد مداوا قرار گیرد، پیش از این که آنها با مرگی دردناک بمیرند.
بله، WebMD همه ساله منبعی محشر گران بها را در اختیار رس میلیونها باز دید کننده قرار میدهد که تنها ضروری دارند که بدانند آیا سرما خوردگی آنها واگیر دار است یا نه و یا این که چه غذاهایی را قادر اند به زمان مصرف نمودن داروهای آنتی بیوتیک مورد بهره برداری قرار دهند. با اینحال، وقتی که فرصت به دلیل اصلیای میرسد که بیشتر انسانها به خاطر آن از این سایت باز دید مینمایند – یک لکه ی تصادفی بر روی پوست بدن آنها و یا حتی یک درد شدید در ناحیه ی پهلوی آنها – دانش فراوان این سایت میتواند بیش از منفعت، آسیب به بار آورد.
برای این کار دلیلی می باشد که: در صورتی که شما از یک انجمن پزشکی باز دید نمایید و یا این که پیرامون ی عارضهای ویژه پیرامون ی سلامتی خود به یک پزشک ایمیل بفرستید، آنها حدوداً در بیشتر مواقع توصیهای ابهام آمیز را به شما ارائه مینمایند و یا این که پیشنهادی فوری به شما میدهند مبنی بر این که اجازه دهید تا یک پزشک سخت شما را مورد معاینه قرار دهد. آنها نمی‌خواهند به شما هشداری دهند، و آنها سخت شما را ندیدهاند. WebMD کاری بر خلاف این رویه انجام میدهد، حتی اگر هم شده این کار بر حسب تصادف اتفاق افتد.

جنون ویکی به خطا رفته است

من به نوشتن پیاپی پیرامون ی این نوشته که، به چه نحو ویکی پدیا و توزیع آزاد معلومات در حال تضعیف نمودن گسترش معلومات خوب تحقیق شده و دقیق است، نمیپردازم. این کار قبلاً چندین بار و به وسیله ی نویسندگانی که در چگونگی رفتار کرد این تکنولوژی بسیار چیره دستتر هستند به انجام رسیده است. با اینحال در این مواقع، در بررسی که چندی قبلً خود من داشتهام، متوجه شمار رو به افزایشی از کتابهایی گردیدهام که از سایت ویکی پدیا تحت نام منبعی قابل اعتماد برای کسب معلومات مورد بهره برداری یاد کردهاند.
این امر در نوع خود منطقی ناقص به حساب میآید. با مشاهده ی میلیونها نفری که به طرز هر روزه معلومات موجود بر روی آن را مورد ادیت قرار میدهند و مرتب سازی مینمایند، میتوان اظهار داشت که مطرح ساختن سایت ویکی پدیا تحت نام یک منبع اغلب صحیح است. در این مواقع، هر آن چه هم که پیش آید وارد شدن به یک صفحه و تغییر دادن چیزی به منظور گفتن آن چه شما میخواهید بگویید، هیچ زمانی در بر نخواهد داشت. این کار تمامی مقصود یک ویکی است – این سایت به وسیله ی ما نوشته میشود. باز گو نمودن چنین منبع بی ثباتی که در آن حقایق بستگی به شخصی دارند که آنها را به نگارش در میآورد مسیری خطرناک برای طی کردن است.
خود من اقرار مینمایم که به طرز مداوم از تارنما ویکی پدیا استفاده میکنم تا نکات خود را ثابت کرده و ذخیره نمایم، با اینحال بدین شکل من هم در تلاش هستم که هر گونه اطلاعاتی که از روش چنین ابزاری به دست میآیند را در مقابل یک منبع دوم و پیش از این که به واقع ادعا کنم که چیزی صحیح است مورد بررسی قرار دهم.

هشدار ایمان کور داشتن به معلومات

هم لحظه با این که مردم به طرز فزاینده از معلومات و خود تشخیصی سر در میآورند – چه به روش پزشکی و چه به روش دانشگاهی – هشدار رضایت از خود به طرز قابل توجه ی گسترش پیدا مینمایند. هیچ مدلی اشکالی در فهرست راهنماهایی که پر از اطلاعاتی هستند که هر فردی میتواند در هر زمانی آنها را مورد بررسی قرار دهد نیست. این تدبیر هوشمندانه است و پیش رفتی بزرگ در فرهنگ بشری شمرده میگردد. در این مواقع، وقتی که این منابع قابل اثبات نیستند و اطمینانی حرفهای را به دست نمیدهند، ضروری است که ما سطح ویژه ای از شک را پیرامون ی هر آن چه را که میخوانیم در خود نگه داریم.
قبول این نوشته که لکه ی قهوهایِ بوجود آمده بر روی بازوی شما یک خال گوشتی است، بی آن که حتی به وسیله ی یک پزشک مورد معاینه قرار گیرد امری خطرناک است. نوشتن این نوشته که کنفرانس جهانی سال ۱۹۱۳ در شهر هوبوکن ایالت نیوجرسی برگزار شده است در یک مقاله ی بررسی کاری غیر مسئولانه به حساب میآید (نه هیچ مدلی کنفرانس جهانیای در شهر هوبوکن برگزار گردیده است و نه هیچ مدلی کنفرانس جهانیای در سال ۱۹۱۳ برپا شده است).
به مدت سالها، بخش عمدهای از آموزش رسمی تعلیم دادن این مسئله به کودکان بود که به طرز مسئولانه معلومات را یافته و مورد بهره برداری قرار دهند – از روش کتابخانه ها، انجام گفتگو و منابع آموزشگاهی. همین شکل آموزشی در لحظه امروز نیز ادامه دارد، با اینحال ضروری است که این قالب دچار تغییر گردد. بجای آن، باید به بچه ها یاد داده شود که به نحوی صحیح معلومات را مورد پالایش قرار دهند. یک جست و جوی سریع در سایت گوگل حدوداً هر گونه حقیقت و کذب قابل تصوری را در باب یک مسئله ویژه آشکار میسازد. آیا علاقه دارید کودکانی که به تحقیق بر روی جنگ جهانی II میپردازند با وب سایتی روبرو شوند که انکار مینماید حقیقت هولوکاست هرگز به وقوع پیوسته است؟ گام بزرگ بعدی در استفاده نمودن و درک کردن عصر تازه در آزادی معلومات فراگیری و آموزش دادن چگونگی خواندن مسئولانه ی این معلومات است.