آموزش دی وی دی |مجله آموزشی مقالات آموزشی, ترفندهای آموزشی

مغز شما و شیوه های آموزشی آتی (۱)

مغز شما و شیوه های آموزشی آتی (۱)

با انفجاری که در زمینه بررسی ها در باب حافظه و ذهن در طول ۱۰ تا ۱۵ سال واپسین رخ داده، به جرات می توان ادعا کرد که محققان هم اینک بیش از هر لحظه دیگر در باب مغز معلومات دارند، و از نحوه عملکرد آن مطلع هستند. پژوهش در علوم شناختی و علوم اعصاب بینش عمیقی در مسیر راه بوجود آورده است…

آیا شما هم با بهره برداری از علم نحوه کار مغز، حافظه و ذهن شیوه های یادگیری سازمانی خود را تغییر می دهید و به روش تسهیل انتقال یادگیری موثر می پردازید؟

 

 

سازمان هایی که موفق به تنظیم شیوه های مدیریت یادگیری نمی شوند و اغلب با افزایش سازمانی و سود وری خود مساله دارند، از آنجاییکه در جهان امروز روش یادگیری کارکنان تاثیر مستقیم و قال مشاهده ای بر پیشرفت و میزان سود وری سازمانی دارد. بالعکس، کمپانی های صدرنشین شیوه های سنتی یادگیری را رها کرده اند و به عرضه راه حل های موثر تر با بهره برداری از علوم اعصاب بهمراه فن آوری به ترغیب مردم و افزایش سود وری مشغولند. 

 

با انفجاری که در زمینه بررسی ها در باب حافظه و ذهن در طول ۱۰ تا ۱۵ سال واپسین رخ داده، به جرات می توان ادعا کرد که محققان بیش از هر لحظه دیگر در باب مغز معلومات داشته، و از نحوه عملکرد آن مطلع هستند. پژوهش در علوم شناختی و علوم اعصاب بینش عمیقی در مسیر راه بوجود آورده است. این بینش در محیط امروز بسیار کمک کننده و راه گشاست.

با انفجاری که در زمینه بررسی ها در باب حافظه و ذهن در طول ۱۰ تا ۱۵ سال واپسین رخ داده، به جرات می توان ادعا کرد که محققان هم اینک بیش از هر لحظه دیگر در باب مغز معلومات دارند، و از نحوه عملکرد آن مطلع هستند. پژوهش در علوم شناختی و علوم اعصاب بینش عمیقی در مسیر راه بوجود آورده است. این بینش بالاخص در محیط امروز که نیاز به یادگیری و فرایندهای فشرده سازی آن و با این وجود لحظه کم برای تخصیص به این مهم می تواند به ما برای دیزاین راه حل های یادگیری کمک کند به شکلی که مغز به طرز طبیعی به دریافت بهتر مطالب مبادرت ورزد. بهره برداری از این بینش برای پیشرفت استعدادهای محل کار می تواند به سازمانها در دستیابی به مزیت های نبردی پایدار کمک شایانی نماید.

اطمینان از انتقال یادگیری عظیم ترین و اصلی ترین مساله در مقابل حرفه ای های پیشرفت استعدادهاست. با اینحال راهکارها یادگیری کدامند؟ در اینجا عده ای از شیوه های موثری که می تواند به منظور گسترش یادگیری و تقویت حافظه مورد بهره برداری قرار گیرد آورده شده است.

 

فاصله آموزش و بازیابی معلومات

اثر فاصله و بازیابی معلومات دو مورد از قوی ترین یافته های علوم اعصاب شناختی است که برای عملکرد حافظه و گسترش روش یادگیری حائز ارزش است.

فاصله رویکردی است چندین بار یک محتوای ویژه را با فواصلی معین مطالعه می کند. این مسئله برای نخستین بار در قرت ۱۹ قرن به وسیله هرمان ابینگهاوس روانشناس شرح داده شده بود: ایشان متوجه شد که تکرار برای یادگیری بسیار حائز ارزش است، با اینحال خاطرات فرم تکمیل تر و بادوام تری خواهند داشت اگر این تکرار با فاصله انجام شود به جای اینکه به روش انبود و یکجا وارد ذهن شود. به بیانی اگر شما یک نوشته را ۵ بار در یک روز مطالعه کنید، اثر کمتری خواهد داشت تا آن را ۵ بار طی ۵ روز بخوانید!

 

اثر فاصله (به علاوه از طرف دیگر با عناوینی چون “تمرین فاصله دار” یا “تقویت فاصله ای” نیز نامیده می شود) تمرینی است که معلومات را در طول لحظه با فاصله ای ویژه به خاطر منتقل می کند. اساسا، فاصله در مطالعه در طرف دیگر به روش انبوه و فشرده خواندن است. بقاء و نگهداری معلومات به روش طولانی مدت در فکر، با تکرار مطالعه در فواصل زمانی مختلف افزایش می یابد. این استراتژی شناختی می تواند برای افزایش روش یادگیری در استراتژی های آموزشی مورد بهره برداری قرار گیرد، بدین صورت که معلومات در جلسات مختلف تمرینی در طول لحظه تکرار شود.

 

بازیابی معلومات در مقایسه با مطالعه مکرر موثرتر است. در حقیقت، در پرتو این یافته، می توان دریافت که اجرا امتحانات و آزمونها نه فقط وسیله ای برای ارزیابی مردم است حتی باید برای تقویت و تثبیت آنچه آموخته اند، مقرر کرده شود و تحت نام یک ابزار یادگیری موثر رفتار می کند.

 پدوم بازیابی یا آزمایش اثر است، که بر این مهم اشاره دارد که اگر شما معلومات را به دفعات و به دفعات بازیابی کنید به حفظ معلومات برای مدت طولانی کمک کرده اید، به بیان دیگر بازیابی معلومات در مقایسه با مطالعه مکرر موثرتر است. در حقیقت، در پرتو این یافته، می توان دریافت که اجرا امتحانات و آزمونها نه فقط وسیله ای برای ارزیابی مردم است حتی باید برای تقویت و تثبیت آنچه آموخته اند، مقرر کرده شود و تحت نام یک ابزار یادگیری موثر رفتار می کند.

وقتی که رفتار بازیابی با اثر فاصله ترکیب می شود، آن را “فاصله بازیابی” می نامند. بررسی ها نشان می دهد که این ترکیب برای حفظ طولانی مدت معلومات بسیار موثر است. بدین خاطر، به منظور تقویت حافظه و اطمینان از انتقال یادگیری، باید به طرز اکتیو به بازیابی معلومات در لحظه فاصله بپردازیم.

منابع:

 Carpenter, S. Ok, Cepeda, N. J., Rohrer, D., Kang, S. H. Ok., & Pashler, H. (2012). Utilizing spacing to reinforce various types of studying: Evaluate of current analysis and implications for instruction.

بخش آموزش الکترونیکی سایت آن رد، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی